[email protected] +420 242 499 370

CSR (Spoločenská zodpovednosť)

Poslaním Proservie je budovať udržateľný rozvoj a CSR aktivity tak, aby podporovali sociálne a ekonomickú výkonnosť. Tento zámer je postavený na nasledujúcich záväzkoch spoločnosti.

 

1. Podpora diverzity a boj proti diskriminácii

Sme presvedčení, že diverzita je veľmi dôležitým aspektom pre rozvoj spoločnosti. Preto plne podporujeme rovnaký prístup, príležitosti a zároveň boj proti všetkým formám diskriminácie v zamestnávaní.

Od samého počiatku fungovania spoločnosti sa spoliehame na inovatívne náborové praktiky

 • Sústredíme sa na unikátny potenciál každého jedinca, na jeho schopnosť kvalitne a efektívne poskytovať služby klientom, ale samozrejme aj na osobnostné kvality, znalosti a skúsenosti.
 • Kľúčový je pre nás rovnaký prístup ku všetkým uchádzačom.

 

2. Osobný rozvoj zamestnancov a budovanie dlhodobej spolupráce

Pre každú spoločnosť by mala byť dôležitá nielen ekonomická výkonnosť, ale aj sociálny prínos. V Proservii sa snažíme dať príležitosť všetkým, teda aj ľuďom s atypickými profilmi, čo každému umožňuje stať sa členom nášho tímu a významných dielom tak prispieť k naplneniu potrieb klientov.

A práve preto, aby sme mohli naplno podporovať našich zamestnancov a umožnili im maximálny rozvoj, sme vyvinuli inovatívne modely pre náborový a školiaci proces.

 • Predefined Career Plan (1999) – tento plán upravuje školiace, certifikačné procesy a mzdové podmienky spojené s kariérnym postupom.
 • “Première Chance” Employment Contract (2003) – program zameraný na kandidátov bez predchádzajúcich skúseností. Program im poskytne zmluvu na dobu neurčitú a tiež komplexné školiace proces.
 • “Nouvelle orientation” Employment Contract (2009) – program na podobnej báze ako “Premiere Chance”. Jeho cieľom je rekvalifikácia jedincov bez predchádzajúcich znalostí a skúseností v IT.

 

3. Zabezpečenie zdravia a bezpečnosti práce zamestnancov

Senior management Proservie stanovil konkrétne postupy a aktivity vedúce k zaisteniu bezpečnosti zamestnancov a dodávaných riešení, čoho chce dosiahnuť pomocou štandardizácie a permanentného zlepšovania interných postupov a smerníc. K tomuto vedú nasledujúce opatrenia:

 • Zaistenie požiarnych, poplachových a bezpečnostných nástrojov a postupov
 • Bezpečnostné školenia a pravidelná evakuačné cvičenie
 • Cielené preverovanie rizík spojených so zákazníckymi riešeniami
 • Osobné ochranné pomôcky
 • Evidencia a plán prevencie v oblasti pracovných úrazov
 • Dôraz na riadne školenie a vzdelávanie vodičov
 • Nastavenie akčného plánu zabezpečujúceho vyššie uvedené činnosti

 

4. Etika

V roku 2015 spoločnosť ManpowerGroup už po piaty-krát v rade získala ocenenie svetovo najetickejších spoločnosti, ktoré každoročne udeľuje The Ethisphere Institute. Naše etické záväzky sú pevne prepojené s prístupom k našim zamestnancom, klientom, dodávateľom a partnerom.

K týmto záväzkom patria:

 • Boj proti podvodom a korupcii
 • Etický prístup za každej situácie
 • Podpora vzájomnej komunikácie
 • Vysoká kvalita poskytovaných služieb a dlhodobá spolupráca so zákazníkmi
 • Implementácia politiky zodpovedného a spravodlivého nákupného procesu

V prípade záujmu môžete navštíviť webové stránky spoločnosti ManpowerGroup, na ktorých nájdete plné znenie etického kódexu (Code of Conduct and Professional Ethics).

5. Obmedzenie negatívnych dopadov na životné prostredie

Formulácia hlavných záväzkov Proservie v tejto oblasti sú súčasťou environmentálnej politiky spoločnosti ManpowerGroup.

Princípy environmentálnej politiky sú nasledujúce:

 • Monitoring a riadenie reálnych spotrieb
 • Povedomie zamestnancov o ich úlohu pri adaptácii ekologického správania a správnych návykov
 • Zníženie množstva odpadov
 • Podpora “green IT”

 

ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A OCENENIA

Proservia a ManpowerGroup plne rešpektujú a dodržiavajú princípy organizácií  OIT, OECD, GRI, standard Iso26000  a Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd (OSN) a CERES/a>.